Condicions de lloguer embarcacions

 
 

-El preu del lloguer inclou impostos, assegurança obligatòria de Responsabilitat Civil, i assegurança a tot risc per a danys a l’embarcació. Aquest últim té una franquícia de 300 euros, que serà assumida pel client en cas d’accident amb danys a l’embarcació, pèrdua d’elements com àncora o matalassos, trencament de tendals o taques a la tapisseria. Per als possibles danys a l’hèlix de l’embarcació, es pacta una franquícia de 500 euros.
-Abans del lliurament de l’embarcació, aquesta i el seu equipament serà inspeccionada pel client a plena satisfacció.

-No es permeten mascotes a bord.
-La fiança dipositada serà retornada després de comprovar que no hi ha danys a l’embarcació.
-L’assegurança no cobrirà els danys causats per mala fe, negligència o conducció sota la influència de drogues o alcohol.
-En cas que lempresa detecti o sospiti abús daquestes substàncies, podrà sol·licitar la presència de les forces de lordre, que practicaran les proves pertinents. Si són positives, es donarà per finalitzat el lloguer, sense dret a compensació ni devolució de cap quantitat al client.
-L’assegurança no cobrirà els danys personals causats per la pràctica d’esquí aquàtic o altres esports d’arrossegament, fins i tot quan l’equip per a aquests esports sigui proveït per l’empresa, i el client eximeix l’empresa de qualsevol responsabilitat pels danys que per practicar aquestes activitats puguin patir el client o passatgers de l’embarcació.
-La despesa de combustible va a compte del client, qui haurà de tornar l’embarcació amb la mateixa quantitat de gasolina que trobi en el moment del lliurament, o abonar el combustible consumit, al mateix preu que al sortidor del port de Ciutadella.
-En cas de canvis en la meteorologia que obliguin el client a tornar al port abans del previst, aquest no tindrà dret a reclamar a l’empresa cap compensació.
-El client es declara amb capacitat suficient per destriar les variades situacions de perill per a si mateix, els seus acompanyants, o terceres persones, que poden derivar-se de l’ús d’una embarcació de motor, i eximeix l’empresa de qualsevol responsabilitat pel seu ús inadequat.
-El client s’obliga a complir les normes i lleis de navegació vigents, incloent-hi les referides a la pesca esportiva, a respectar estrictament el nombre màxim de places de l’embarcació, així com que a bord hi hagi una persona amb titulació nàutica suficient i en vigor.
-L’empresa no es responsabilitzarà dels objectes transportats a bord ni dels danys que aquests poguessin patir.

 

PER EXCURSIONS AMB PATRÓ:

  • El client haurà de presentar-se al lloc de l’activitat almenys 15 minuts abans de l’inici de la  activitat. El vaixell salparà en l’horari previst i la no presentació implicarà la pèrdua dels pagaments anticipats.
  • La decisió sobre la ruta i les parades correspon al patró de l’embarcació, que decidirà tenint en compte les condicions meteorològiques i les preferències dels clients.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS:

En cas de cancel·lació per part del client amb més d‟un mes d‟antelació a la data de l‟activitat reservada, es carregarà un 5% del preu de l‟activitat en concepte de despeses de gestió.

Per cancel·lacions entre 30 i 7 dies abans de la data de lactivitat, es carregarà un 10% de limport de lactivitat.

Per cancel·lacions entre 7 i 3 dies abans de la data de lactivitat, es carregarà un 25% de limport de lactivitat.

Per cancel·lacions amb menys de 48 hores de la data de l’activitat, el client s’haurà de fer càrrec de l’import complet de l’activitat reservada.

TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

En nom de l’empresa tractem la informació que ens facilita per tal de prestar-los el servei sol·licitat, fer-ne la facturació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Port Ciutadella Charter SL estem tractant les seves dades personals per tant té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.
Així mateix sol·licitem la seva autorització per oferir productes i serveis relacionats amb els sol·licitats i fidelitzar-lo com a client. En cas de no autoritzar-nos, comuniqueu-nos-ho per mail a info@mestralmenorca.com