Condiciones d’us

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB Ricardo Recasens Carrasco

www.mestralmenorca.com

Ricardo Recasens Carrasco (en endavant Mestral lloguer d’embarcacions ) amb domicili a Passeig d’es Moll 46-48 amb CIF 41498724P representada per Ricardo Recasens Carrasco

amb NIF 41498724P posa a disposició al seu lloc web www.mestralmenorca.com determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats .

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l’ús del lloc web de Mestral lloguer d’embarcacions per part dels USUARIS que accedeixin

a aquest. Les presents condicions generals se li exposen a l’USUARI al lloc web www.mestralmenorca.com en totes i cadascuna de les pàgines i cada vegada

que un usuari introdueix les seves dades als formularis existents , perquè les llegeixi , les imprimeixi , arxivi i accepti a través d’internet , no podent

l’USUARI introduir les seves dades efectivament sense que s’hagi produït aquesta acceptació

L’accés al lloc web de Mestral lloguer d’embarcacions implica sense reserves l’acceptació de les presents condicions generals d’ús que l’ USUARI afirma

comprendre en la seva totalitat. L’USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s’ofereixen en el mateix per a la realització de

activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals .

PRIMERA . – CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS

1.1. – La utilització del lloc web de Mestral lloguer d’embarcacions no comporta l’obligatorietat d’inscripció de l’USUARI , excepte si aquest USUARI desitgi

utilitzar la base de dades d’articles existents a www.mestralmenorca.com on caldrà que es registri cobrint un formulari bàsic , aquesta subscripció

es regirà per les condicions generals específiques . Les condicions d’accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat

vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l’ USUARI a realitzar un bon ús de la web . Queden prohibits tots els actes que vulnerin la

legalitat , drets o interessos de tercers : dret a la intimitat , protecció de dades , propietat intel · lectual etc . Expressament Mestral lloguer d’embarcacions

prohibeix els següents :

1.1.1 . – Realitzar accions que puguin produir al lloc web oa través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de

Mestral lloguer d’embarcacions oa tercers .

1.1.2 . – Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta , l’enviament de

correus massius ( ” spaming” ) o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ( “mail bombing ” ) .

1.2 . – Mestral lloguer d’embarcacions podrà interrompre en qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat , la bona fe o

a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena .

SEGONA . – CONTINGUTS . Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1 . – Mestral lloguer d’embarcacions utilitzant fonts internes i externes de tal manera que Mestral lloguer d’embarcacions únicament es fa responsable pels continguts

elaborats de forma interna .

2.2 . – Mestral lloguer d’embarcacions es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web .

TERCERA . – DRETS D’AUTOR I MARCA

Mestral lloguer d’embarcacions informa que el lloc web www.mestralmenorca.com els continguts propis , la programació i el disseny del lloc web es troba

plenament protegit pels drets d’autor , quedant expressament prohibida tota reproducció , comunicació , distribució i transformació

dels referits elements protegits excepte consentiment exprés de Mestral lloguer d’embarcacions . Mestral lloguer d’embarcacions utilitza fonts externes per a la

elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant

sempre la font . El legítim titular dels drets d’autor d’aquestes informacions així incloses podrà sol · licitar en qualsevol moment la

eliminació de les referides referències .

QUARTA . – JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola . Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de

les presents condicions generals els Jutjats de Ciutadella de Menrca renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA . –

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul · la, la resta es mantindran vigents i s’interpretaran tenint en compte

la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions . Mestral lloguer d’embarcacions podrà no exercitar algun dels drets i facultats

conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de Mestral lloguer d’embarcacions